accessibilitat

Declaració d’accessibilitat del web de la Secretaria d’Universitats i Recerca

La Secretaria d’Universitats i Recerca, del Departament d’Empresa i Coneixement, s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre , sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR).

Destaquem

Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembresobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubresobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic

Situació de compliment

Aquest lloc web és  parcialment conforme  amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 • Hi ha contingut multimèdia que no té alternativa textual com pugui ser l’audiodescripció.

 • Alguns documents en format PDF encara no són accessibles.

 • L’estructura d’algunes pàgines no s’ha marcat adequadament.

 • El contingut no restringeix la seva visualització i funcionament a una única orientació de pantalla, com vertical o horitzontal.

 • Existeixen problemes de contrast mínim al mostrar el contingut en algunes pàgines.

 • En algunes pàgines quan es redimensiona el contingut no es manté l’espai mínim entre línies, paràgrafs o lletres.

 • Hi ha elements en moviment sense un mecanisme que permeti aturar-los.

 • No s’ha inclòs un mecanisme per saltar blocs repetitius a les pàgines.

 • Al text d’alguns enllaços pot mancar-hi informació contextual.

 • El focus del teclat no es visualitza adequadament a totes les pàgines.

 • Les etiquetes dels camps de formulari no sempre corresponen amb el text programàtic.

 • El canvi d’idioma d’alguns texts concrets no s’ha marcat en el codi font del web per tal que els productes de suport puguin pronunciar-lo adequadament.

 • En alguns casos el contingut canvia sense advertència prèvia quan rep el focus de teclat o quan s’insereix informació en els formularis.

 • Les etiquetes i instruccions poden no ser totalment comprensibles per a tots els perfils d’usuari.

 • Algunes funcionalitats de la pàgina no són accessibles i compatibles per a tots els productes de suport.

 • El codi HTML conté alguns incompliments pel que fa als estàndards del World Web Consortium.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 25 de Novembre de 2020.
El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l’auditoria d’accessibilitat externa duta a terme per la consultora en accessibilitat web  TOTHOMweb .
Darrera revisió de la declaració: 25 de Novembre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent  bústia de contacte .

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit ” Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat ” Sol·licitar informació accessible o fer una queixa “.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit ” Continguts accessibles al web ” a través de la modalitat ” Reclamar una sol·licitud “.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per a:

 • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

El compromís de la Generalitat per l’accessibilitat

Aquest web s’ha construït amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat del web  WCAG 2.1 .

El compromís de la Generalitat de Catalunya és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La  Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016  estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la  norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018) , de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.1.2 es basa principalment en les  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost de 2018 . Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això en l’àmbit estatal s’ha desenvolupat un real decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el  Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre , sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Data d’actualització:  29.11.2020